តម្លៃផលិតផល

សូមអញ្ជើញទាក់ទងសហគ្រាសយើងខ្ញុំថៃ្ងនេះ អំពីតម្លៃ លក់រាយ និង លក់ដុំ សម្រាប់ផលិត ផលគ្រប់ប្រភេទ។

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៦០២ ០០៩ / ០៩៧ ៧៧៣ ២០៨

Email: tongeang@yahoo.com / info@splemaringa.com