ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

សហគ្រាសយើងខ្ញុំបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មជាផ្លូវការ ហើយបានអនុញ្ញាត្តឲ្យធ្វើអាជីវកម្ម ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រៈរាជាណាចក្រកម្ពុជា

1. ដែលមានលេខ No.: So. 0437KH/2012

SPLEMORINGA Business License

2. បណ្ណប៉ាតង់

Patent

3. វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អនាម័យពីក្រសួងសុខាភិបាល

Lisense Ministry of Health2

4. លិខិតអនុញ្ញាត្តពីក្រសួងសិប្បកម្ម និង ឧស្សាហកម្ម

លិខិតអនុញ្ញាត្តពីក្រសួងសិប្បកម្ម និង ឧស្សាហកម្ម

Lisense Handicraft and Industry2

Lisense Handicraft and Industry3

Lisense Handicraft and Industry4

5. លទ្ធផលនៃការវិភាគ ទៅលើមេក្រុបពីវិទ្យាស្លាន ប៉ាស្ទរ
SPLEMORINGA Food Microbiological Analysis

6. វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ផលិតផលសរីរាង្គ

Certificate of Conformity for Organic Products