ការដឹកជញ្ជូន

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំអាចទទួលការបញ្ជាទិញ តាមអិន ធើណែត តាមអ៊ី ម៉ែល តាមទូរស័ព្ទ តាម ហ្វេសបុក ហើយយើងខ្ញុំអាចបញ្ជូនផលិតផល ទៅដល់តំបន់របស់អ្នកបាន។

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត

ទូរសព័្ទលេខៈ 012 602 009 និង  098 773 208

Email: tongeang@yahoo.com / info@splemoringa.com